Warunki gwarancji

1. Ogólne warunki gwarancji

 

Podstawą reklamacji jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu paragon lub faktura.

Produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancji udziela się wyłącznie pierwszemu nabywcy Produktu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i konstrukcyjne wynikające z winy producenta. Montaż Produktu powinien odbywać się w warsztacie rowerowym przez wykwalifikowanego mechanika.

 

2. Gwarancja nie obejmuje:

 

 •  skutków nieprawidłowej instalacji,
 • usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
 • skutków wypadków,
 • uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji,
 • uszkodzeń będących wynikiem niedbałości użytkownika, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach producenta bądź sprzedawcy.
 • uszkodzeń powstałych w trakcie transportu,
 • innych fizycznych uszkodzeń,
 • skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego np. wolnobiegu (w tym wszelkiego rodzaju zarysowań, ubytków lakieru, wgnieceń i ubytków materiału z którego zbudowany jest produkt)
 • kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych,
 • korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.      

 

3. Utrata gwarancji

 

Gwarancja traci ważność w przypadku:

 

 • nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia karty gwarancyjnej,
 • samodzielnego dokonywania wszelkiego rodzaju napraw i przeróbek,
 • nieprawidłowego montażu komponentów zewnętrznych,
 • stosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • przeniesienia własności Produktu na osobę trzecią.

 

 

4. Tryb dochodzenia roszczeń z gwarancji

 

Nabywca zgłasza reklamację w jednostce handlowej, w której kupił Produkt lub bezpośrednio u Gwaranta.

 

Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego Produktu do jednostki wskazanej powyżej. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do nabywcy pokrywa Gwarant.

 

Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu Produktu oraz należycie wypełnionej, oryginalnej karty gwarancyjnej.

 

Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin Produktu i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin Produktu usunie jego wadę lub dostarczy produkt wolny od wad, przy czym:

 

 • wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
 • w każdym przypadku wymiana Produktu zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej jego naprawy,
 • Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu Produktu innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,
 • w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.

 

Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je nabywcy wraz z uzasadnieniem.

 

Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP.

 

Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel