Warunki gwarancji (rowery)

1. Warunki gwarancji

 • Gwarancja jest ważna od daty zakupu roweru i ramy, nabytych w roku 2010 lub późniejszym. Uprawnienia są ważne tylko i wyłącznie dla pierwszego nabywcy, nie mogą być odstąpione osobom drugim lub dalszym nabywcom przedmiotu gwarancji.
 • Wszelkie komponenty, widelce amortyzowane oraz amortyzatory tylne dostarczone wraz z rowerem podlegają osobnej gwarancji, regulowanej prawem kraju, w którym towar został nabyty.
 • NS Bikes gwarantuje trwałość powłok lakierniczych ramy przez okres 36 miesięcy.
 • Tylny Trójkąt i Połączenia objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.
 • Ramy podlegające wymianie w ramach warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie, zostaną wymienione na produkt identyczny, podobny lub wyższy w hierarchii w danym roku i z tej samej kolekcji, dopóki istnieją zapasy magazynowe. W przypadku sytuacji, kiedy nie ma ramy spełniającej powyższe wymogi, zostanie dostarczona rama identyczna lub wyższa w hierarchii z kolejnego roku produkcyjnego, co może oznaczać zasadnicze różnice w kształcie, kolorze i szacie graficznej nowej ramy.
 • Proces gwarancji przebiega za pośrednictwem autoryzowanego dealera NS Bikes i konieczne jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury.

 

2. Gwarancji nie podlegają:

 • Elementy, które podlegają normalnemu zużyciu oraz komponenty, których zużywanie się jest naturalnym rezultatem eksploatacji, w tym opony, chwyty, łańcuch, okładziny hamulców, prowadnice łańcucha itp.
 • Niewłaściwy montaż lub nieprawidłowa obsługa roweru lub jego elementów, w tym elementów i akcesoriów, które nie zostały pierwotnie zaprojektowane lub nie są kompatybilne.
 • Gwarancja obejmuje tylko naprawę lub wymianę wadliwego elementu i w żadnym wypadku nie obejmuje urazów lub kontuzji, powstałych pośrednio lub bezpośrednio w wyniku awarii lub zaistnienia usterki.
 • Uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku wypadku, nieprawidłowego użycia lub zaniedbania.
 • Każdy rower oraz rama są zaprojektowane dla konkretnej odmiany kolarstwa. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku eksploatacji w warunkach zgodnych z przewidywaniami producenta, określonymi specyfiką danej dyscypliny.
 • Wszelkie własne przeróbki oraz elementy nieoryginalne.
 • Ramy zgłoszone w ramach gwarancji podlegają dokładnej, technicznej analizie w laboratorium. Decyzja jest wydawana na podstawie wyników tej analizy i opinii eksperta.
 • trwania gwarancji i jej szczegóły mogą różnić się w zależności od kraju, w którym rower lub rama zostały zakupione. Wszelkie aspekty nie ujęte w niniejszym dokumencie są regulowane przez akty prawne danego kraju.

 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez Sprzedającego. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy i amortyzatora, nazwę modelu roweru, nazwisko i adres Nabywcy oraz dane Sprzedawcy. Karta gwarancyjna powinna być potwierdzona z imienia i nazwiska przez osobę uprawnioną do sprzedaży roweru.

 

4. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia się na odpłatny obowiązkowy przegląd gwarancyjny do sprzedającego lub do autoryzowanego punktu obsługi w okresie wskazanym w instrukcji obsługi.

 

5. Gwarant zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie roweru. Rower powinien być wydany Nabywcy całkowicie zmontowany, wyregulowany i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.

 

6. Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Sprzedawca w imieniu Gwaranta jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Sprzedawca wymienia podzespół na w miarę możliwości identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.

 

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji – zużytych opon i łańcucha, wytartych klocków hamulcowych, smarów i olejów, zerwanych linek przerzutki i hamulca, zużytych uszczelek, pęknięć na ramie wnikających z przeciążeń itp., oraz skutków zdarzeń losowych, użytkowania roweru niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.

 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących następstwem błędów w technice jazdy, skoków czy akrobacji, w trakcie których może dojść do nadmiernych obciążeń poszczególnych podzespołów roweru. Uszkodzenie roweru powstałe w skutek niewłaściwej techniki jazdy nie stanowi podstaw do roszczeń gwarancyjnych.

 

9. Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę, usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta bądź Sprzedawcy, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego (w tym wszelkiego rodzaju zarysowań, ubytków lakieru, wgnieceń i ubytków materiału, z którego zbudowany jest produkt), kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.

 

10. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się wszelkich czynności związanych z regulacją w szczególności: centrowania kół, usuwanie wszelkich luzów w połączeniach śrubowych, regulacji linek przerzutki i hamulca oraz wymiany elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.

 

11. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona Sprzedającemu w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych.

Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia. Zaszkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.

 

12. Nabywca zgłasza reklamację Sprzedawcy lub bezpośrednio u Gwaranta. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego roweru do jednostki wskazanej powyżej. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu roweru oraz należycie wypełnionej, oryginalnej karty gwarancyjnej. Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin roweru i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy rower od wad wolny, przy czym:

 • wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
 • w każdym przypadku wymiana zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej naprawy,
 • Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu roweru innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych, d. w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.

 

13. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP. Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.

 

14. Do obowiązków Nabywcy należy wykonywanie czynności zgodnych z instrukcją obsługi oraz wykonanie odpłatnego przeglądu w punkcie sprzedaży obejmującego: kontrolę i regulację hamulców, kontrolę i regulację przerzutki, kontrolę i regulację luzów łożysk widelca, kontrolę połączeń śrubowych, kontrolę naciągu szprych, kontrolę i regulację suportu, korby i pedałów, kontrolę pracy amortyzatora. Powyższy przegląd należy wykonać w okresie między trzecim a piątym tygodniem od daty zakupu. Potwierdzeniem wykonania przeglądu jest wpis do karty gwarancyjnej. Brak przeglądu bądź jego nieudokumentowanie w gwarancji powoduje jej utratę.

 

15. Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty  gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, przeniesienie praw własności na inną osobę.

 

16. Rowery NS Bikes powstały z myślą o zastosowaniu w sportach rowerowych wymagających specjalnie do tego przystosowanego sprzętu jednakże z uwagi na niebezpieczeństwa związane z uprawianiem takich sportów oraz charakterem sił, jakim podlegają ramy, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie korzystania z rowerów.

 

17. Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży Produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poza 1176 z późn. zm.) niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności roweru z umową.

 

18. Maksymalna waga roweru + bagażu + rowerzysty nie może przekraczać 140kg.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel