Warunki gwarancji

1. Warunki gwarancji

 

 • Gwarancja jest ważna od daty zakupu roweru. Uprawnienia są ważne tylko i wyłącznie dla pierwszego nabywcy, nie mogą być odstąpione osobom drugim lub dalszym nabywcom przedmiotu gwarancji.
 • Rowery RADIO objęte są 90 dniowym okresem gwarancyjnym włączając  w to : ramy, widelce oraz komponenty.
 • Ramy, widelce oraz komponenty podlegające wymianie w ramach  warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie, zostaną wymienione na produkt identyczny, podobny lub wyższy w hierarchii w danym roku i z tej samej kolekcji, dopóki istnieją zapasy magazynowe. W przypadku sytuacji, kiedy nie ma ramy spełniającej powyższe wymogi, zostanie dostarczona rama identyczna lub wyższa w hierarchii z kolejnego roku produkcyjnego, co może oznaczać zasadnicze różnice w kształcie, kolorze i szacie graficznej nowej ramy.
 • Proces gwarancji przebiega za pośrednictwem autoryzowanego dealera RADIO i konieczne jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury.

 

 

2. Gwarancji nie podlegają:

 

 • Elementy, które podlegają normalnemu zużyciu oraz komponenty, których zużywanie się jest naturalnym rezultatem eksploatacji, w tym opony, chwyty, łańcuch, okładziny hamulców, prowadnice łańcucha itp.
 • Niewłaściwy montaż lub nieprawidłowa obsługa roweru lub jego elementów, w tym elementów i akcesoriów, które nie zostały pierwotnie zaprojektowane lub nie są kompatybilne.
 • Gwarancja obejmuje tylko naprawę lub wymianę wadliwego elementu i w żadnym wypadku nie obejmuje urazów lub kontuzji, powstałych pośrednio lub bezpośrednio w wyniku awarii lub zaistnienia usterki.
 • Uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku wypadku, nieprawidłowego użycia lub zaniedbania.
 • Każdy rower oraz rama są zaprojektowane dla konkretnej odmiany kolarstwa. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku eksploatacji w warunkach zgodnych z przewidywaniami producenta, określonymi specyfiką danej dyscypliny.
 • Wszelkie własne przeróbki oraz elementy nieoryginalne.
 • Ramy zgłoszone w ramach gwarancji podlegają dokładnej, technicznej analizie w laboratorium. Decyzja jest wydawana na podstawie wyników tej analizy i opinii eksperta.
 • Trwania gwarancji i jej szczegóły mogą różnić się w zależności od kraju, w którym rower lub rama zostały zakupione. Wszelkie aspekty nie ujęte w niniejszym dokumencie są regulowane przez akty prawne danego kraju.

 

 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez Sprzedającego. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy i amortyzatora, nazwę modelu roweru, nazwisko i adres Nabywcy oraz dane Sprzedawcy. Karta gwarancyjna powinna być potwierdzona z imienia i nazwiska przez osobę uprawnioną do sprzedaży roweru.


4. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia się na odpłatny obowiązkowy przegląd gwarancyjny do sprzedającego lub do autoryzowanego punktu obsługi.


5. Gwarant zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie roweru. Rower powinien być wydany Nabywcy całkowicie zmontowany, wyregulowany i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.


6. Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Sprzedawca w imieniu Gwaranta jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Sprzedawca wymienia podzespół na w miarę możliwości identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.


7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji – zużytych opon i łańcucha, wytartych klocków hamulcowych, smarów i olejów, zerwanych linek przerzutki i hamulca, zużytych uszczelek, pęknięć na ramie wnikających z przeciążeń itp., oraz skutków zdarzeń losowych, użytkowania roweru niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.


8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących następstwem błędów w technice jazdy, skoków czy akrobacji, w trakcie których może dojść do nadmiernych obciążeń poszczególnych podzespołów roweru. Uszkodzenie roweru powstałe w skutek niewłaściwej techniki jazdy nie stanowi podstaw do roszczeń gwarancyjnych.


9. Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę, usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta bądź Sprzedawcy, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego (w tym wszelkiego rodzaju zarysowań, ubytków lakieru, wgnieceń i ubytków materiału, z którego zbudowany jest produkt), kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.


10. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się wszelkich czynności związanych z regulacją w szczególności: centrowania kół, usuwanie wszelkich luzów w połączeniach śrubowych, regulacji linek przerzutki i hamulca oraz wymiany elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.


11. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona Sprzedającemu w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych.

Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia. Zaszkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.


12. Nabywca zgłasza reklamację Sprzedawcy lub bezpośrednio u Gwaranta. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego roweru do jednostki wskazanej powyżej. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu roweru oraz należycie wypełnionej, oryginalnej karty gwarancyjnej. Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin roweru i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy rower od wad wolny, przy czym:

 • wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
 • w każdym przypadku wymiana zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej naprawy,
 • Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu roweru innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych, d. w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.

 

13. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP. Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.


14. Do obowiązków Nabywcy należy wykonywanie czynności zgodnych z instrukcją obsługi oraz wykonanie odpłatnego przeglądu w punkcie sprzedaży obejmującego: kontrolę i regulację hamulców, kontrolę i regulację przerzutki, kontrolę i regulację luzów łożysk widelca, kontrolę połączeń śrubowych, kontrolę naciągu szprych, kontrolę i regulację suportu, korby i pedałów, kontrolę pracy amortyzatora. Powyższy przegląd należy wykonać w okresie między trzecim a piątym tygodniem od daty zakupu. Potwierdzeniem wykonania przeglądu jest wpis do karty gwarancyjnej. Brak przeglądu bądź jego nieudokumentowanie w gwarancji powoduje jej utratę.


15. Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty  gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, przeniesienie praw własności na inną osobę.


16. Rowery RADIO powstały z myślą o zastosowaniu w sportach rowerowych wymagających specjalnie do tego przystosowanego sprzętu jednakże z uwagi na niebezpieczeństwa związane z uprawianiem takich sportów oraz charakterem sił, jakim podlegają ramy, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie korzystania z rowerów.


18. Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży Produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poza 1176 z późn. zm.) niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności roweru z umową.


19. Maksymalna waga roweru + bagażu + rowerzysty nie może przekraczać 140kg.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel