Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin od 25.05.2018

1.    Informacje ogólne

1.1    Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady zawierania Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, dokonywanej za pomocą Sklepu.
1.2    Ilość i rodzaj Towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Mając na uwadze fakt, iż sprzedaż prowadzona jest również w sklepie stacjonarnym, stan magazynowy widniejący w momencie składania Zamówienia w Sklepie może nie być stanem aktualnym. Jeśli faktyczna ilość Towaru w magazynie jest mniejsza od zamówionej przez Klienta, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszego trybu postępowania.
1.3    Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory Towarów na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, ale nie ponosi odpowiedzialności m.in. za różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora. Różnice w kolorze powstałe z w/w powodu nie są podstawą do reklamacji.
1.4    Każdorazowo ilość Towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności Zamówień potwierdzonych przez Sprzedającego, aż do wyczerpania zapasów.
1.5    Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne, niniejszy Regulamin) stanowią własność Sprzedającego. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.


2.    Definicje

2.1    Klient – osoba, fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2.2    Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r, (Dz. U. Nr 16, poz. 93).
2.3    Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną www.7anna.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.
2.4    Sprzedający – 7Anna Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Potokowa 20d, 80-283 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000364149, NIP 9571042605.
2.5    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.6    Towar – produkty prezentowane w Sklepie i oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego.
2.7    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
2.8    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2.9    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
2.10    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.


3.    Zamówienia

3.1    Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny itd. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Dodatki i ozdoby użyte przy prezentacji Towarów nie są przedmiotem sprzedaży.
3.2    Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Sklepu. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza
3.3    Złożenie Zamówienia następuje zgodnie z procedurą techniczną przewidzianą przez Sklep. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

•    wskazanie zamawianych Towarów i ich ilości;
•    podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza Zamówienia;
•    wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy.

3.4    Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Realizacja Zamówienia złożonego w sobotę, niedzielę lub święto rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu wolnym.
3.5    W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy a stwierdzone braki uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację Zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia o czym powiadomi Klienta jeżeli ten przekaże prawdziwy i bezbłędny adres poczty elektronicznej.
3.6    W przypadku niedostępności Towarów lub problemów z realizacją Zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji Zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji Zamówienia.
3.7    Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt telefoniczny (58 624 31 93) w godzinach działania infolinii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00.
3.8    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację całości lub części złożonego Zamówienia innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). W przypadku rezygnacji z części lub całości opłaconego Zamówienia, należna kwota w części obejmującej niedostarczone Towary, zostanie przelana na konto Klienta.
3.9    Klienci zarejestrowani mają możliwość śledzenia stanu realizacji swoich Zamówień na stronie Sklepu.
3.10    Za chwilę złożenia Zamówienia uznaje się:

•    w przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie - sfinalizowanie wszystkich etapów procedury składania Zamówienia przewidzianych przez Sklep;
•    w przypadku Klientów niezarejestrowanych w Sklepie - potwierdzenie Zamówienia dokonane poprzez kliknięcie na link zawarty w mailu otrzymanym ze Sklepu po realizacji procedury technicznej składania Zamówienia przewidzianej przez Sklep.

3.11    Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty obejmującej cenę Towaru oraz kosztów dostawy.
3.12    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony przez niego Towar bez wad fizycznych i prawnych.


4.    Ceny Towarów i płatność

4.1.    Ceny Towarów podawane są złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
4.2.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia.
4.3.    Klient, dokonując Zamówienia, zobowiązuje się dokonać płatności za zamówione Towary nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Brak wpłaty w podanym terminie jest traktowany jako rezygnacja Klienta z zakupów i powoduje anulowanie Zamówienia.
4.4.    Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

•    płatność za pobraniem – gotówka płatna pracownikowi firmy kurierskiej dostarczającemu Klientowi zamówiony Towar

•    płatność przelewem bankowym bezpośrednio na następujący rachunek bankowy Sprzedającego: 96 1160 2202 0000 0001 8348 3015,

•    płatność internetowa za pomocą serwisu PayU,

•    płatność LeaseLink

•    płatność ratalna Santander.

 


4.4    Do każdego Zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodny z cennikiem firmy doręczającej wraz z podatkiem VAT.


5.    Terminy dostawy i koszty

5.1    Towar prezentowany w Sklepie jest dostępny do sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość braku dostępności części asortymentu, a zwłaszcza Towarów objętych promocją lub pozostałych wyprzedanych poza godzinami pracy osób odpowiedzialnych za administrację Sklepu, a także w innych przypadkach niezależnych od Sprzedającego.
5.2    Przewidywany termin realizacji dostawy wynosi 1 – 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
5.3    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 15,00 zł w przypadku przedpłaty oraz 20,00 zł w przypadku pobrania, zamówienia powyżej 150,00 zł przy przedpłacie i 250zł przy pobraniu, wysyłane są na koszt Sprzedającego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4    Wysyłka zamówionych Towarów następuje:

•    w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia Zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia
•    w przypadku zamówień płatnych przelewem lub kartą płatniczą – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od jego otrzymania.

5.5    Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionego Towaru oraz wybranej formy płatności i dostawy. Na koszt dostawy składa się cena usługi przesyłki podana przez operatora, cena opakowania oraz podatek VAT. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania Zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych Towarów.
5.6    O wysłaniu zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta osobnym e-mailem.
5.7    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
5.8    Wskazane jest, aby Klient sprawdził stan dostarczonej przesyłki w obecności listonosza lub kuriera. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, sugeruje się aby Klient sprawdził jej zawartość w obecności listonosza lub kuriera oraz spisał protokół uszkodzeń, co będzie bardzo pomocne przy dochodzeniu roszczeń od dostawców z tytułu zniszczenia przesyłki.
5.9    W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, wskazane jest by Klient niezwłocznie przekazał taką informację Sprzedającemu, w celu dalszego wyjaśniania zaistniałej sytuacji.
5.10    W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub firmę kurierską Klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedającemu, a Sprzedający dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.
5.11    Do każdego Zamówienia Sprzedający wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku faktury wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza Zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP).


6.    Rejestracja 

6.1    Sprzedający umożliwia Klientom rejestrację w Sklepie.
6.2    Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Klienta z konieczności potwierdzania złożonych Zamówień.
6.3    Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.
6.4    Rejestracja Klienta umożliwia opcjonalne otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego (w oparciu o oddzielną wyraźną zgodę Klienta) oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie ze Sprzedającym.
6.5    Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania Zamówienia są prawnie chronione.
6.6    Dane osobowe Klientów są pozyskiwane, przetwarzane i przechowywane przez Sprzedającego w zgodzie z postanowieniami właściwych przepisów. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności i cookies.


7.    Gwarancja, zwroty, reklamacje

7.1    Sprzedający nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7.2    Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów, Konsument który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
7.3    Bieg terminu o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, bieg terminu o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
7.4    Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Konsument komunikuje Sprzedającemu składając mu stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
7.5    Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 Konsument wysyła przesyłką poleconą na adres: 7Anna Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Potokowa 20d, 80-283 Gdańsk z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
7.6    Sprzedający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7.7    W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7.
7.8    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.9    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedając zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.10    Zwracany Towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym Towarze w zamian. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.11    Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.12    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodbierania przesyłek wysłanych na jego koszt. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
7.13    Konsument winien zwrócić Towar nieużywany, tj. nie noszący śladów zużycia, w szczególności niepocięty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.14    Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

•    świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.15    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien poinformować pracownika infolinii lub złożyć wniosek na e-mail detal@7anna.com.pl w celu ustalenia odbioru wadliwej przesyłki przez kuriera. Tkaniny powinny zostać dekatyzowane po odbiorze jakościowym tkaniny, w przeciwnym wypadku gwarancja z tytułu kurczliwości tkanin nie będzie uwzględniana na wyrobie gotowym.
7.16    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia.
7.17    Zwrot należnej kwoty nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
7.18    Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwracany Towar na konto bankowe Klienta w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zwracanego Towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu oraz otrzymaną korektą faktury VAT.


8.    Newsletter

8.1    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający ustala poniżej zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8.2    Administratorem usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Sprzedający. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zmówionych informacji. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
8.3    Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację w Sklepie w zakładce „newsletter”, która odbywa się poprzez podanie przez Klienta własnego adresu e-mail.
8.4    Przy zamawianiu Newslettera Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz przetwarzanie jego danych osobowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Sprzedającego.
8.5    Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedający jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim.
8.6    Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
8.7    W celu zarejestrowania się Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta i być zgodne z prawdą.
8.8    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
8.9    Sklep rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Klienta z bazy Newsletter. Klient rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.
8.10    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
8.11    Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.


9.    Postanowienia końcowe

9.1    Korzystanie ze Sklepu przez Klienta, a zwłaszcza dokonywanie przez niego Zamówień jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zarówno przez Klientów będących użytkownikiem zarejestrowanym jak i kupujących bez rejestracji.
9.2    Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę: (a) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.), (b) Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.), (c) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
9.3    Dla kwestii nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Do zdarzeń powstałych przed tą datą stosuje się Regulamin w jego poprzednim brzmieniu dostępny pod adresem https://7anna.pl/Regulamin-do-24-05-2018-cterms-pol-19.html . 
9.5    Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
9.6    O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
9.7    Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „REGULAMIN”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
9.8    Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
9.9    Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.
9.10    Sprzedający oświadcza, iż nie jest członkiem organizacji stosującej kodeks dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


Załącznik do regulamin nr 1 „WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY”

pixel